Postanowienie w sprawie I Ns 295/19

Sygn. akt: I Ns 295/19

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                       Dnia 28 października 2019 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący:

Sędzia  Barbara Kamińska

 

 

 

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2019 r. w Sierpcu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Gminy Gozdowo

z udziałem   Wspólnoty Mieszkaniowej Bloku nr 1 w Rempinie, Mariusza Ruteckiego, Kamila Ruteckiego, Adama Ruteckiego, Szymona Witkowskiego, Marcina Witkowskiego, Damiana Witkowskiego, Katarzyny Witkowskiej, Anny Ruteckiej, Sandry Ruteckiej, Mileny Czacherskiej,  Sebastiana Witkowskiego,   Wiktorii Witkowskiej i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi          o sporządzenie spisu inwentarza spadku

 

 

 

p o s t a n a w i a:

  1. sporządzić spis inwentarza spadku po Honoracie Ruteckiej z domu Sobocińskiej, córce  Czesława i Jadwigi, zmarłej w dniu 11 stycznia  2015 r w Płocku, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej  w Rempinie,
  2. polecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Krzysztofowi Czarcińskiemu sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłej Honoracie Ruteckiej,
  3. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sierpcu na okres 30 dni.  

 

                                                 U z a s a d n i e n i e                                                                                         

W dniu  6 września  2019r do Sądu Rejonowego w Sierpcu wpłynął wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej Honoracie Ruteckiej. Uzasadniając swoje stanowisko Wójt Gminy Gozdowo wskazał , iż jest spadkobiercą ustawowym po zmarłej Honoracie Ruteckiej, nabycie spadku nastąpiło z dobrodziejstwem inwentarza, zatem sporządzenie spisu inwentarza jest konieczne, co zostało wykazane załączonymi do wniosku dokumentami.

W sprawie sygn. akt I Ns 526/15  Sad Rejonowy w Sierpcu orzekł o stwierdzeniu nabycia spadku po Honoracie Ruteckiej przez Gminę Gozdowo z dobrodziejstwem inwentarza. Spis inwentarza nie został dokonany i wniosek należało uznać za uzasadniony.

Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

           Ponadto z przepisów art. 637 i następne  k.p.c.  wynika, że spis inwentarza sporządza komornik. W związku z powyższym Sąd polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w  Sierpcu Krzysztofowi Czarcińskiemu sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Honoracie Ruteckiej..

Uwzględniając treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniające wymogi z art. 638 ze zn. 1 § 1, 2 i 4 k.p.c.

Wobec powyższego na mocy cytowanych przepisów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

 

 

 

Z/ 1. odpis postanowienia  doręczyć wnioskodawcy i uczestnikom postępowania – wraz z odpisem wniosku.

Rejestr zmian dla: Postanowienie w sprawie I Ns 295/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-30
Publikacja w dniu:
2019-10-30
Opis zmiany:
b/d