Postanowienie w sprawie I Ns 245/19

Sygn. akt: I Ns 245/19

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                       Dnia 4 września 2019 r.

 

 

 

Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

                                                 Przewodniczący:

Sędzia  Ewa Jarzyńska

 

 

 

po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. w Sierpcu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Skarb Państwa -  Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu

z udziałem  Grzegorza Zbyrowskiego

sporządzenie spisu inwentarza spadku

 

postanawia:

I sporządzić spis inwentarza spadku po Grzegorzu Zbyrowskim, synu Józefa i Klary, zmarłym w dniu 11 grudnia 2017r w Płocku, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym  w Dziembakowie;

II polecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monice Jasińskiej sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłym Grzegorzu Zbyrowskim;

III zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sierpcu na okres 30 dni.  

 

                                                            Uzasadnienie

W dniu  22 lipca 2019r do Sądu Rejonowego w Sierpcu wpłynął wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Grzegorzu Zbyrowskim. Uzasadniając swoje stanowisko Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu wskazał , iż jest wierzycielem zmarłego, co zostało wykazane załączonymi do wniosku dokumentami. Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko

 

spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Mając na uwadze powyższe, wniosek należało uwzględnić. Ponadto z przepisów art. 637 k.p.c. i następnych wynika, że spis inwentarza sporządza komornik. W związku z powyższym Sąd polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w  Sierpcu Monice Jasińskiej sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Grzegorzu Zbyrowskim.

Uwzględniając treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniające wymogi z art. 638 ze zn. 1 § 1, 2 i 4 k.p.c.

 

POUCZENIE: Osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Rejestr zmian dla: Postanowienie w sprawie I Ns 245/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-23
Publikacja w dniu:
2019-09-23
Opis zmiany:
b/d