Postanowienie w sprawie I Ns 130/20

Sygn. akt: I Ns 130/20                                                                                                                                                                                                   Sierpc, dnia 16 lipca 2020 r.

            POSTANOWIENIE  

Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Piotr Lewandowski

 

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2020 r. w Sierpcu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Szymona Eneasza Piątkowskiego, Pawła  Bartłomieja Piątkowskiego

sporządzenie wykazu inwentarza

postanawia:

zarządzić w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. dokonanie ogłoszeń o treści:

I. W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w  Sierpcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 28 kwietnia 2020  r. został złożony przez: Szymona Eneasza Piątkowskiego, Pawła Bartłomieja Piątkowskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy  Krzysztofa Piątkowskiego zmarłego w dniu 1 stycznia 2020 r. w Sierpcu, numer PESEL: 70060611876 , ostatni adres zamieszkania: 09- 200 Sierpc, ul. Ignacego Paderewskiego nr 4a m. 12 .
II. Pouczenie:

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

3. Osoby wskazane w pkt 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie w sprawie I Ns 130/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-24
Publikacja w dniu:
2020-07-24
Opis zmiany:
b/d