Postanowienie w sprawie I Ns 126/20

Sygn. akt  I Ns 126/20

 

P O S T A N O W I E N I E

 

 

Dnia 27 kwietnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział  Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Ewa Jarzyńska

Po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

na posiedzeniu niejawnym w Sierpcu

sprawy złożenia wykazu inwentarza po zmarłym Wojciechu Stanisławie Szczerbackim

postanawia:

 

1. na podstawie przepisu art. 636³§ 3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej tut. Sądu i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sierpcu, że spadkobierczyni Wojciecha Stanisława Szczerbackiego, syna Stanisława i Marianny, zmarłego w dniu 10 października 2019 roku, PESEL 75050814952 ostatnio stale zamieszkałym w drobinie, ul. Płońska 10/1  - Beata Szczerbacka - złożyła w tut. Sądzie wykaz inwentarza po w/w spadkodawcy

2. na podstawie przepisu art. 638¹ § 3 k. p. c pouczyć , że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebą dostatecznie uzasadni ;
  2. osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza , uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Rejestr zmian dla: Postanowienie w sprawie I Ns 126/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-30
Publikacja w dniu:
2020-04-30
Opis zmiany:
b/d