Ogłoszenie w sprawie I Ns 443/17

O G Ł O SZ E N I E

 

Sąd Rejonowy w Sierpcu – I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie został złożony przez Danutę Wicling wykaz inwentarza po zmarłym dnia 1 listopada 2017 r. spadkodawcy Alicji Bronisławy Gąsiorowskiej, PESEL 48121212326, którego ostatni adres zamieszka to: ul. Konstytucji 3 Maja 42/8, 09-200 Sierpc.

Pouczenie:

1.     ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1) k.p.c.);

2.     osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu albo wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2) k.p.c.);

3.     ponadto osoby wskazane w pkt 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadków, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia Ewa Jarzyńska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 443/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sierpcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-07
Publikacja w dniu:
2019-10-07
Opis zmiany:
b/d