Ogłoszenie w sprawie I Ns 480/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Szczutowie w likwidacji  (sygn. akt I Ns 480/17) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności zabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Szczutowo  oznaczonej w ewidencji gruntów nr 182  o powierzchni 0,2800 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

 

..........................................

SSR Joanna Słomkowska