Ogłoszenie w sprawie I Ns 479/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Gminy Mochowo (sygn. akt I Ns 479/17) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności nieruchomości położonych w miejscowości Dobrzenice Małe gmina Mochowo pow. Sierpc oznaczonych w ewidencji gruntów nr 68 o powierzchni 0,29 ha i nr 75/1 o powierzchni 0,52 ha,  dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale  Ksiąg Wieczystych nie ma urządzonej  księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

 

..........................................

SSR Joanna Słomkowska