Ogłoszenie w sprawie I Ns 431/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Kler (sygn. akt I Ns 431/17) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Ewę Sulkowską własności zabudowanej nieruchomości położonej w Grabowie, gminna Zawidz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o nr 20 o powierzchni   0,0300 ha  dla, której w  Sądzie Rejonowym w  Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

 

.......................................

SSR Ewa Jarzyńska