Ogłoszenie w sprawie I Ns 464/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I  Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Gminy Mochowo  (sygn. I Ns 464/17) o stwierdzenie nabycia własności z dniem 1 stycznia 2001 roku przez zasiedzenie przez wnioskodawcę, własność nieruchomości położonej w Rokiciu gmina Mochowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 241 o powierzchni 0,7400 ha dla,  której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu".

 

.......................................

SSR Ewa Jarzyńska