Ogłoszenie w sprawie I Ns 138/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku małżonków Bogusława Józefa  Morawskiego i Jolanty Marii Morawskiej w sprawie I Ns 138/17  o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawców niezabudowanej nieruchomości złożonej z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: o nr 97 o powierzchni 0,46 ha położonej we wsi Mieszaki i działki 93 o pow. 0,87 ha położonej we wsi Wilczogóra, gmina Sierpc dla, których Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

 

..........................................

SSR Joanna Słomkowska