Ogłoszenie w sprawie I Ns 364/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym   toczy się postępowanie z wniosku Marianny Grabowskiej (sygn. akt I Ns 364/17) o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez wnioskodawczynię własności zabudowanej nieruchomości położonej w  Białasach gmina Szczutowo,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  o nr 116      o powierzchni  0,4800 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie ma prowadzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

 

 

SSR Ewa Jarzyńska