Ogłoszenie w sprawie I Ns 210/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu w I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Ireneusza Bieńkowskiego  (sygn. akt I Ns 210/17) o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Kobuszewskiej c. Jana i Józefy  zmarłej 2 stycznia 1995 roku w Sierpcu ostatnio stale zamieszkałej w Studzieńcu. W skład spadku wchodzi udział w nieruchomości położonej w Studzieńcu.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.