Ogłoszenie w sprawie I Ns 185/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Hanny Sawickiej, Janusza Sawickiego i Bogdana Sawickiego (sygn. akt I Ns 185/17) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Hannę i Stefana Sawickich własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Drobienie oznaczonej, jako działka 1015/12 o pow. 0,0098 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.