Ogłoszenie w sprawie I Ns 163/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku  Agnieszki Koc (Sygn. I Ns 163/17) o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie przez Agnieszkę Koc części nieruchomości położonej w Borkowie Wielkim gmina Sierpc, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 134, dla której w Sadzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00012628/9. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Sabinę Pelagię Osińską, Włodzimierza Olkuckiego, Ryszarda Olkuckiego i Tadeusza Olkuckiego lub ich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu