Ogłoszenie w sprawie I Ns 301/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I  Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Gminy Zawidz (sygn. I Ns 301/17) o stwierdzenie nabycia własności z dniem 26 maja 2010 roku przez zasiedzenie przez wnioskodawcę, własności nieruchomości położonej w obrębie Żabowo gmina Zawidz powiat sierpecki województwo mazowieckie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 362/1 i 362/2 o łącznej powierzchni 1,1100 ha dla których nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu