Ogłoszenie kuratora

 

 

 

 

 

Dnia 17 lipca 2017 rok

Sygn. akt I Ns 73/17

OGŁOSZENIE

 

Na mocy art. 144 kpc. ustanowiono kuratora w osobie adw. Czesława Kamińskiego

adres dla doręczeń: Kancelaria Adwokacka ul. Jagodowa 5, 87-100 Toruń

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w  Sierpcu I Wydział Cywilny

pozwanej Krystyny Jaworskiej

w sprawie z wniosku wierzyciela Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

z udziałem dłużnika Krystyny Jaworskiej

o zapłatę

 

Sygn. akt I Ns 73/17

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

Sędzia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 17 lipca 2017 roku

Sygn. akt I Ns 73/17

Urząd Miasta

ul. Piastowska 11a

09-200 Sierpc

 

Sąd Rejonowy przesyła zamieszczone na odwrocie ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Sierpcu

jako miejscu pobytu dłużniczki Krystyny Jaworskiej córki Tadeusza i Genowefy, ostatnio zamieszkałej w Sierpcu przy ulicy Wyzwolenia 6/12, której miejsce pobytu nie jest znane.

Po upływie wymienionego terminu, proszę ogłoszenie to zwrócić Sądowi Rejonowemu w Sierpcu po odnotowaniu czasookresu przez który było ono wywieszone.

 

Kierownik Sekretariatu

 

Urząd..............................................

w.....................................................

 

 

Dnia.............................................

Nr................................................

 

Do Sądu Rejonowego w Sierpcu

Zwracając ogłoszenie zawiadamiam, że było ono wywieszone od dnia................. do dnia..................

 

 

...............................................

(podpis)