Ogłoszenie w sprawie I Ns 680/16

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu  toczy się postępowanie z wniosku Genowefy Kłobukowskiej (sygn. akt. I Ns 680/16)  o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych  przez Genowefę i Tadeusza małżonków Kłobukowskich  własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Topiąca gmina Rościszewo oznaczonej jako działka 43 o powierzchni 0,6500 ha  dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00033487/1.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i przedstawili swoje prawa, gdyż będą pominięci w tym postępowaniu.