Ogłoszenie w sprawie I Ns 52/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I  Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa i Agnieszki małż. Przybyszewskich (sygn. I Ns 52/17) o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie przez wnioskodawców nieruchomości rolnej  o pow. 2,22  ha, położonej w Żabowie, gm. Zawidz, składającej się z działek nr 164, 276,278, 318,342 i 296, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu,  nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.