Tryb i sposób składania skarg i wniosków

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Informacje o trybie przyjmowania skarg i wniosków

1. Organem właściwym do rozpoznania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Sierpcu i komorników sądowych przy Sadzie Rejonowym w  Sierpcu jest Prezes Sądu Rejonowego w Sierpcu.

2. Skargi i wnioski można składać:

-  listownie na adres:

Sąd Rejonowy w Sierpcu

Samodzielna Sekcja Administracyjna

ul. Wiosny Ludów 1

09-200 Sierpc

 

pocztą elektroniczną na adres: administracja@sierpc.sr.gov.pl

osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w formie pisemnej lub ustnej do protokołu

3. na żądanie wnoszącego skargę lub wniosek - przyjmujący potwierdza ich przyjęcie.

4. skargi i wnioski nie zawierające danych  personalnych wnoszącego pozostawia się bez

rozpoznania.

 

Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 roku poz. 524).

 

Rejestr zmian dla: Tryb i sposób składania skarg i wniosków